Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin tức - TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 02 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:32 25/10/2019  

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 2019-2020


SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT HƯƠNG TRÀ

 
   

 


Số:       /QĐ-HV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hương Trà, ngày 15  tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Trường THPT Hương Vinh

 
   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH

Căn cứ Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;

Căn cứ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2019-2020 ký ngày 28 tháng 9 năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động trường THPT Hương Vinh.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho các văn bản trước đây đã ban hành.

Đến khi Bộ GD&ĐT ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục công lập nhà trường sẽ xây dựng lại Quy tắc ứng xử văn hóa của trường cho phù hợp. 

Điều 3: Các ông (bà) là cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động thuộc trường THPT Hương Vinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                  

- Đảng ủy trường THPT Hương Vinh (báo cáo);

- Như điều 3 (thực hiện);      

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Huỳnh Trường ThânFile đính kèm

Quy tắc thực hiện VHCS

tt06qtungxu-bgd

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 751

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác