Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 05 tháng 07 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài tập - Đáp án

Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ĐÁP ÁN VL 12-GHK2-2021-2022

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO T.T.HUẾ TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH     HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022 MÔN: VẬT LÍ 12         HƯỚNG DẪN CHẤM   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 28 câu 07 điểm  (mỗi câu đúng 0.25 điểm)     001 002 003 004 1 A B D B 2 A A D B 3 C D C D 4 C C B A 5 B A D A 6 D D A B 7 A C C D 8 A A D C 9 A B A A 10 C B B B 11 C C A C 12 B C C D 13 C C A A 14 D A C C 15 A B B C 16 D B B B 17 B B A D 18 B A C A 19 B D C D 20 D D A B 21 C D B C 22 B C C A 23 C D C D 24 D A B C 25 D B A D 26 B A D A 27 D B A C 28 A C A B CÂU...

ĐỀ KIỂM TRA GHK2- MÔN VẬT LÍ

    SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ MINH HOẠ   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề   Họ và tên học sinh: ………………………….......................................... Lớp: ……….Sbd:………. A....

BÀI TẬP VẬT LÍ 12: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG

DAO ĐỘNG + SÓNG 5 Câu 1. Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước bởi hai nguồn cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 50Hz. Xét hai điểm M, N trên đoạn thẳng ...

Đề kiểm tra 2012 -2013

Chi tiết trong tệp đính kèm