Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thứ Hai, 01/06/2020

Buổi sáng

- Chào cờ đấu tuần (thực hiện trong lớp). Tổng kết tuần học qua và triển khai kế hoạch tuần học từ ngày 01 đến 06/06/2020.

- Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống Covid-19.

- 8h họp CB cốt cán

- Học theo thời khóa biểu.

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu.

- Chào cờ đấu tuần (thực hiện trong lớp). Tổng kết tuần học qua và triển khai kế hoạch tuần học từ ngày 01 đến 06/06/2020.

- Tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em 

- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống Covid-19.

Thứ Ba, 02/06/2020

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Thứ Tư, 03/06/2020

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Thứ Năm, 04/06/2020

Buổi sáng

- Khối 12 thi tập trung môn Ngữ Văn

Buổi chiều

-Họp Hội đồng sư phạm

Thứ Sáu, 05/06/2020

Buổi sáng

- Khối 12 thi tập trung môn Toán và Anh văn

- Kiểm tra công tác Đảng chi bộ I

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Thứ Bảy, 06/06/2020

Buổi sáng

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN

Buổi chiều

- Học theo thời khóa biểu.

- Học sinh lao động VSMT theo kế hoạch của Đoàn TN