Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 08 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 00:00 28/08/2012  

Hiệu Trưởng

 

Họ và tên: Huỳnh Trường Thân
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: trthan@gmail.com
Điện thoại: 0903559466
Địa chỉ: Bao Vinh, Hưng Vinh, Hưng Trà,TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung

- Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất

- Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại

- Phụ trách công tác nhân sự
- Phụ trách đội tự vệ cơ quan;
- Trưởng Ban phòng chống lụt bão;

 

Số lượt xem : 6119